Grantový program Nadácie DOXX 2017

 1. ÚVOD

Nadácia DOXX je mimovládna nezisková organizácia, ktorej účelom je:

 • pomáhať zabezpečiť stravovanie detí v školách a materských školách, a to najmä tých detí, ktorých rodičia na stravu nemajú finančné prostriedky a nespĺňajú kritériá pre sociálnu pomoc štátu;
 • prispievať, aby stravovanie v školách a materských školách bolo kvalitnejšie;
 • podporovať šport pre sociálne slabších, aj medzi nimi môže byť predsa množstvo veľkých talentov.

 

 1. CIEĽ

Nadácia DOXX bude prostredníctvom tohto grantového programu a nadväzujúcich projektov podporovať subjekty alebo jednotlivcov, ktoré budú realizované na Slovensku v nasledovných oblastiach:

 • podpora sociálnej pomoci, najmä z pohľadu zabezpečovania stravovania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva a detí,
 • rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
 • ochranu a tvorbu životného prostredia,
 • zachovanie prírodných hodnôt,
 • ochranu zdravia,
 • ochranu práv detí a mládeže,
 • rozvoj vedy, vzdelania,
 • podporu a rozvoj vzdelávania formou poskytnutia vecnej pomoci a finančných príspevkov subjektom poskytujúcim vzdelanie, najmä na vzdelávacie aktivity a na zhodnocovanie a zlepšenie úrovne priestorov, v ktorých sa vzdelanie poskytuje,
 • rozvoj telovýchovy,
 • plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

 

Nepodporujeme:

 • projekty, realizované mimo územia Slovenskej republiky,
 • projekty podporujúce politické strany,
 • projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané,
 • projekty, ktoré sú v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním, etikou, a pristupujú diskriminačne alebo hanlivo k ľuďom, zvieratám alebo ďalším.
 • projekty, ktoré nebudú v súlade nadačnou listinou Nadácie DOXX

 

 1. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

Program je určený pre

 • Materské školy
 • Stredné školy
 • Školy národnostných menšín
 • Školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Základné školy
 • Základné umelecké školy
 • Detské jasle
 • Detským domovom
 • Domovy dôchodcov
 • Hospice
 • Nemocnice
 • Útulky
 • Krízové centrá
 • Zariadenia pestúnskej starostlivosti
 • Telovýchovné organizácie a kluby
 • Organizátorov kultúrnych, vzdelávacích, športových podujatí
 • Obce, cirkvi a náboženské spoločnosti
 • Jednotlivcov alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

 

Program nie je určený pre:

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré podporujú niektorú z politických strán alebo hlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva, budú z grantového automaticky programu vylúčené.

Call Now Button