Ciele Nadácie DOXX

Nadácia DOXX bude prostredníctvom grantových programov a nadväzujúcich projektov podporovať subjekty alebo jednotlivcov, ktoré budú realizované na Slovensku v nasledovných oblastiach:

 • podpora sociálnej pomoci, najmä z pohľadu zabezpečovania stravovania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva a detí,
 • rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
 • ochranu a tvorbu životného prostredia,
 • zachovanie prírodných hodnôt,
 • ochranu zdravia,
 • ochranu práv detí a mládeže,
 • rozvoj vedy, vzdelania,
 • podporu a rozvoj vzdelávania formou poskytnutia vecnej pomoci a finančných príspevkov subjektom poskytujúcim vzdelanie, najmä na vzdelávacie aktivity a na zhodnocovanie a zlepšenie úrovne priestorov, v ktorých sa vzdelanie poskytuje,
 • rozvoj telovýchovy,
 • plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
Call Now Button